ปั๊ม EXP + Point

ราคา 150 บาท  จะได้รับ  33,000 EXP + Point

ราคา 250 บาท  จะได้รับ  55,000 EXP + Point

ราคา 350 บาท  จะได้รับ  77,000 EXP + Point

ราคา 450 บาท  จะได้รับ  100,000 EXP + Point

ID ตัวละครต้องมี  cash อย่างน้อย 5,000

 

 ปั๊ม Kill

ราคา 150 บาท  จะได้รับ  600 Kill

ราคา 250 บาท  จะได้รับ  1,000 Kill

ราคา 350 บาท  จะได้รับ  1,400 Kill

ราคา 450 บาท  จะได้รับ 2,000 Kill

 

บริการไก่ยืน

ไก่ 8 ตัว  ราคาชั่วโมงละ  250 บาท

 

สอบถามคิวงานและระยะเวลาส่งงานก่อนโอนเงินทุกครั้ง